Valná hromada 2019 – pozvánka

Příloha č. 1

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu Dobrá voda, a.s.

se sídlem Praha 2, Vinohrady, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, IČ: 27117294,

sp. zn. B 14065 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen „Společnost“

 

Představenstvo Společnosti svolává na den 27. června 2019 od 9.30 hodin na adresu sídla, Praha 2, Vinohrady, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, řádnou valnou hromadu Společnosti.

 

Pořad jednání:

 

1.                  Zahájení valné hromady.

2.                  Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.

3.      Schválení řádné účetní závěrky za rok 2018, zprávy o vztazích a zprávy představenstva o činnosti Společnosti za rok 2018. Dále pak rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.

4.                  Odvolání člena dozorčí rady a volba nového člena dozorčí rady.

5.                  Projednání rezignace člena představenstva a volba nového člena představenstva.

6.                  Různé.

7.                  Ukončení valné hromady.

 

Prezence akcionářů je od 9.15 hodin v místě konání valné hromady.

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady:

 

 

Bod 2.

Předsedou valné hromady se volí pan JUDr. Vladimír Jareš. Zapisovatelem na valné hromadě se volí pan Ing. Ladislav Zajíc. Ověřovatelem zápisu z valné hromady se volí pan Jiří Ruml a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan Mgr. David Koutský.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

 

Bod 3.

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva o činnosti Společnosti za rok 2018, řádnou účetní závěrku za rok 2018 a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami. Dále pak schvaluje návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztráty za rok 2018, a to dle zdůvodnění a návrhu představenstva Společnosti.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami Společnosti musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztrát schváleny valnou hromadou. Zprávu o podnikatelské činnosti a zprávu o vztazích mezi propojenými osobami zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

 

 

Bod 4.

Valná hromada odvolává z dozorčí rady jejího člena pana Petra Netíka, dat. nar. 11. ledna 1964, trvale bytem Praha 3, Žižkov, Baranova 1874/2, PSČ 130 00 a na uvolněné místo navrhuje zvolit paní Blanku Svobodovou, dat. nar. 20. června 1953, trvale bytem Praha 4, Šeberov, U Mlýnského rybníka 143, PSČ 149 00.

Zdůvodnění:

Volba a odvolání členů dozorčí rady je svěřena do kompetence valné hromady.

 

Bod 5.

Dopisem ze dne 8. ledna 2019 rezignoval na své členství v představenstvu pan JUDr. Daniel Honzík. Valná hromada bere tuto informaci na vědomí. Současně se valné hromadě předkládá návrh na zvolení nového člena představenstva na toto uvolněné místo, a to pan Petr Netík,  dat. nar. 11. ledna 1964, trvale bytem Praha 3, Žižkov, Baranova 1874/2, PSČ 130 00.

Zdůvodnění:

Člen představenstva může ze své funkce odstoupit dle podmínek určených stanovami. Volba nového člena představenstva je svěřena do pravomoci valné hromady.

 

Bod 6.

Ohledně tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

  

 

 

Informace k valné hromadě:

 

Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva:

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě sám nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady Společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

 

Zpráva představenstva o činnosti Společnosti za rok 2018, zpráva o vztazích a účetní závěrka za rok 2018 jsou k nahlédnutí třicet (30) dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. Akcionář se před nahlédnutím do uvedených dokumentů prokáže akciemi a průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě obchodní korporace aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

 

 

Představenstvo Dobrá voda, a.s.