Pozvánka na valnou hromadu Dobrá Voda a.s.

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu Dobrá voda, a.s.

se sídlem Praha 2, Vinohrady, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, IČ: 27117294,

sp. zn. B 14065 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen „Společnost“

 

Představenstvo Společnosti svolává na den 29. června 2015 od 15.00 hodin do místa konání na adrese sídla, Londýnská 674/55, Praha 2, valnou hromadu Společnosti.

 

Pořad jednání:

  1. Zahájení valné hromady.
  2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
  3. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2014, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty a stanovení tantiém.
    1. Rozhodnutí o použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu Společnosti.
    2. Různé.
    3. Ukončení valné hromady.

 

Prezence akcionářů je od 14.45 hodin v místě konání valné hromady.

 

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady:

Bod 2.

Předsedou valné hromady se volí pan Mgr. David Koutský. Zapisovatelem na valné hromadě se volí pan Ing. Ladislav Zajíc. Ověřovatelem zápisu z valné hromady se volí pan Jiří Ruml a osobou pověřenou sčítáním hlasů se volí pan JUDr. Vladimír Jareš.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a

stanov Společnosti a navazuje na dosavadní praxi Společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené

pozice.

Bod 3.

Valná hromada schvaluje zprávu představenstva akcionářů o činnosti Společnosti za rok 2014, řádnou účetní závěrku za rok 2014 a návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztrát za rok 2014 dle zdůvodnění a návrhu představenstva Společnosti uvedeného ve výroční zprávě.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami Společnosti musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztrát schváleny valnou hromadou. Zprávu o podnikatelské činnosti zpracovává představenstvo v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

Bod 4.

Valná hromada schvaluje použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu Společnosti tak, že prostředky ze zrušeného rezervního fondu budou převedeny do nerozděleného zisku minulých let.

Zdůvodnění:

Společnost zrušila rezervní fond a nové stanovy Společnosti již neobsahují povinnost Společnosti zřizovat rezervní fond. S ohledem na tuto skutečnost bude rozhodnuto o zrušení rezervního fondu a jeho vypořádání převedením do nerozděleného zisku minulých let.

 

Informace k valné hromadě:

Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva:

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě sám nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady Společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře na plné moci musí být úředně ověřen. Z plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Zpráva představenstva za rok 2014 a účetní závěrka za rok 2014 jsou k nahlédnutí třicet (30) dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. Akcionář se před nahlédnutím do uvedených dokumentů prokáže akciemi a průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě obchodní korporace aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.

 

Představenstvo Dobrá voda, a.s.