Valná hromada

Datum zveřejnění : 26.5.2014 – Pozvánka na valnou hromadu

POZVÁNKA

na řádnou valnou hromadu Dobrá voda, a.s.

se sídlem Praha 2, Vinohrady, Londýnská 674/55, PSČ 120 00, IČ: 27117294,

sp. zn. B 14065 vedená u Městského soudu v Praze, dále jen „Společnost“. 

Představenstvo Společnosti svolává na den 27. června 2014 od 12:00 hodin do místa konání na adrese sídla, Londýnská 674/55, Praha 2, řádnou valnou hromadu Společnosti.

 Pořad jednání:

1.  Zahájení valné hromady.

2.  Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a dva sčitatele hlasů.

3.  Schválení řádné účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty.

4.  Schválení změny stanov Společnosti.

5.  Zpráva představenstva o změně formy akcií Společnosti.

6.  Zpráva představenstva o smlouvách o výkonu funkce statutárních orgánů Společnosti.

7.  Různé.

8.  Ukončení valné hromady.

Prezence:

Prezence akcionářů je od 11:45 hodin v místě konání valné hromady.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům programu valné hromady: 

Bod 2.

Předsedou valné hromady se volí pan JUDr. Daniel Honzík. Zapisovatelem na valné hromadě se volí pan Jiří Ruml. Ověřovateli zápisu z valné hromady se volí paní Kateřina Štefečková a paní Jitka Votýpková. Sčitateli hlasů na valné hromadě se volí Mgr. David Koutský a JUDr. Josef Šanda.

Zdůvodnění:

Návrh na obsazení orgánů valné hromady vychází z požadavků zákona o obchodních korporacích a

stanov společnosti a navazuje na dosavadní praxi společnosti. Navržené osoby považuje představenstvo Společnosti s ohledem na jejich kvalifikaci a praxi za vhodné kandidáty na uvedené pozice.

Bod 3.

Valná hromada projednala a schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2013 a návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztrát za rok 2013 dle zdůvodnění a návrhu představenstva Společnosti.

Zdůvodnění:

V souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) a stanovami Společnosti musí být účetní závěrka a návrh na rozdělení zisku nebo úhradě ztrát schváleny valnou hromadou.

 Bod 4.

Řádná valná hromada schvaluje změnu stanov Společnosti tak, že její dosavadní znění ruší a nahrazuje jej novým zněním stanov.

Zdůvodnění:

Stávající znění stanov Společnosti bude v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) zcela nahrazeno novým zněním stanov.

Bod. 5.

Valná hromada bere na vědomí informaci představenstva Společnosti o tom, že proběhla změna formy akcií Společnosti znějících na majitele, na akcie Společnosti znějících na jméno.

Zdůvodnění:

Změna formy akcií proběhla v souvislosti s účinností zákona č. 134/2013 Sb., o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon o zvýšení transparentnosti“), s rekodifikací soukromého práva a zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Bod 6.

Valná hromada bere na vědomí informaci představenstva o uzavřených smlouvách členů představenstva a dozorčí rady uzavřených ke dni konání valné hromady.

Zdůvodnění:

Představenstvo předkládá valné hromadě tuto informaci v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a zákona č. 90/2012 Sb., Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).

Informace k valné hromadě:

Podmínky stanov pro výkon hlasovacího práva:

Hlasovací právo akcionáře se řídí jmenovitou hodnotou jeho akcií. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě sám nebo prostřednictvím zástupce na základě plné moci. Tímto zástupcem však nemůže být člen představenstva ani dozorčí rady akciové společnosti. Podpis zastoupeného akcionáře musí být úředně ověřen.

Účetní závěrka za rok 2013 a návrh nových stanov Společnosti, jsou k nahlédnutí 30 dnů před konáním valné hromady v sídle Společnosti, a to v pracovní dny v době od 9.00 do 16.00 hodin. Akcionář se před nahlédnutím do účetní závěrky prokáže akciemi a průkazem totožnosti, popř. jeho zástupce plnou mocí nebo v případě obchodní korporace výpisem z obchodního rejstříku.

Představenstvo Dobrá Voda, a.s.